...

WETTELIJKE KENNISGEVING

WETTELIJKE KENNISGEVING – PRIVACYBELEID

WETTELIJKE VOORWAARDEN

Geregistreerd als eigenaar:

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van de Spaanse wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat deze website eigendom is van BELMION INVERSIONES SL, een Spaans bedrijf met fiscaal nummer. B-67653071, de houder van de website
thetenerifechannel.com

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Toegang tot onze Website is gratis en vereist geen voorafgaande inschrijving of registratie. De Gebruiker zal de Website te goeder trouw, op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bezoeken.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen gegevens verstrekken via onze website. Personen jonger dan 14 jaar kunnen deze niet geven, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.

De voorwaarde van de Gebruiker die wordt verworven door de loutere toegang tot en het gebruik van deze Website door een consument, d.w.z. een klant die rechtstreeks aankopen doet via de publieke website, is onderworpen aan het vooraf lezen en volledig, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaarden van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van toegang en die we u vragen aandachtig te lezen.

De Gebruiker stemt ermee in een wettig, zorgvuldig en correct gebruik te maken van de Inhoud en diensten die op deze Website worden aangeboden, volgens de principes van goed vertrouwen en met volledige inachtneming van de geldende wetgeving en deze Gebruiksvoorwaarden.

In het bijzonder, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt, mag de Gebruiker van de Website niet:

 • materiaal te gebruiken of hergebruiken dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is, of dat een schending vormt van intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, vertrouwen, privacy of enig ander recht, of anderszins schadelijk of verwerpelijk is voor derden, of waarvan de inhoud computervirussen, politieke propaganda, reclame-inhoud, kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van “spam” bevat en in het algemeen onnodig ongemak of hinder kan veroorzaken.
 • Kwaadwillig of opzettelijk schade veroorzaken die kan resulteren in verlies of wijziging van de Website zelf, noch computervirussen introduceren of verspreiden die ongeoorloofde wijzigingen aan de Inhoud van de Website of de geïntegreerde systemen kunnen veroorzaken.
 • De Website niet gebruiken voor frauduleuze doeleinden of in verband met strafbare feiten of illegale activiteiten van welke aard dan ook.
 • Het reproduceren, kopiëren, distribueren, transformeren of wijzigen van de informatie en Inhoud die op de Website wordt gehost, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de houder van het auteursrecht.
 • Geen gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en geen enkele vorm van reclame of communicatie met het oog op verkoop of ander commercieel materiaal doorsturen zonder eerst toestemming te vragen en te verkrijgen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud die op de website wordt weergegeven en in het bijzonder met betrekking tot de lay-out, tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken, industriële ontwerpen of andere symbolen die geschikt zijn voor industrieel en commercieel gebruik, zijn eigendom van BELMION INVERSIONES SL of derde houders daarvan die naar behoren toestemming hebben gegeven voor het plaatsen ervan op de website en die exclusieve rechten uitoefenen om deze te exploiteren.

BELMION INVERSIONES SL verleent geen enkele vorm van licentie of toestemming voor het gebruik van hun intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig ander eigendom of recht met betrekking tot de website, de diensten of de inhoud daarvan.

Daarom, en in overeenstemming met de bepalingen van het Spaanse Koninklijk Wetgevend Decreet 1/1996 van 12 april 1996, ter goedkeuring van de herziene tekst van de Wet op de Intellectuele Eigendom, evenals de Spaanse Wet 17/2001 van 7 december 2001 betreffende Handelsmerken, en andere wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, is het verboden om, Inhoud die op de website is geplaatst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, beschikbaar te stellen aan het publiek, via welk communicatiemiddel dan ook, of anderszins te exploiteren en/of te wijzigen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BELMION INVERSIONES SL Anders zal het bedrijf passende juridische maatregelen nemen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de eigendomsrechten op de website te respecteren, evenals de auteursrechten en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van BELMION INVERSIONES SL.

Ook BELMION INVERSIONES SL. wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik of de verspreiding van afbeeldingen en/of Inhoud die in de Website zijn opgenomen.

PRIVACYBELEID

Gebruikers kunnen te weten komen hoe BELMION INVERSIONES SL hun gegevens gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd, door onze PRIVACY POLICY te LEZEN.

Gedeeltelijke nietigverklaring.

Als een van de clausules hierin nietig wordt verklaard in een definitieve uitspraak van een bevoegde autoriteit, blijven de overige voorwaarden van kracht en onaangetast door de genoemde nietigverklaring.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alles met betrekking tot onze website valt uitsluitend onder de Europese wetgeving. In het geval van een discrepantie of verschil van mening tussen de partijen met betrekking tot de interpretatie en inhoud van deze Website, kiezen de partijen ervoor om de beslechting van geschillen voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats van de Gebruiker en zien daarbij uitdrukkelijk af van enige andere jurisdictie.

COOKIEBELEID

BELMION INVERSIONES SL installeert cookies op de computers van de gebruikers.

AANMELDINGEN

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen gebruikers en BELMION INVERSIONES SL zullen voor alle doeleinden als geldig worden beschouwd, ongeacht of deze via e-mail of telefonisch plaatsvinden. Gebruikers dienen schriftelijk contact op te nemen met BELMION INVERSIONES SL:

– E-mails moeten naar dit adres worden gestuurd: belmioninversiones@protonmail.com

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Door onze website beschikbaar te stellen aan de Gebruiker, proberen we inhoud en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, niet alleen bij het aanbieden ervan, maar ook bij het gebruik van technologische middelen. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van virussen of andere elementen die het computersysteem, de documenten en bestanden van de gebruiker op welke manier dan ook kunnen beschadigen.

BELMION INVERSIONES SL is onder andere niet verantwoordelijk voor de volgende omstandigheden:

 • Gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de Website en/of de diensten of Inhoud ervan, met uitsluiting, voor zover maximaal is toegestaan door de geldende wetgeving, van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die kan ontstaan als gevolg van het gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Website en de Inhoud die daarop beschikbaar is gesteld.
 • Fouten die kunnen voorkomen in de Inhoud, noch de correctie van defecten die kunnen optreden.
 • Gebrek aan bruikbaarheid van de Website of de Inhoud.
 • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de Inhoud.
 • Slechte service of problemen van de kant van de leveranciers van diensten.
 • Ontvangst, verzameling, opslag, verspreiding of verzending van de Inhoud door de Gebruikers.
 • Illegaal, nalatig, frauduleus of tegenstrijdig gebruik van de Website of de Inhoud ervan door de Gebruikers met de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden of te goeder trouw.

BELMION INVERSIONES SL. garandeert niet de correcte werking van onze Website met betrekking tot de beschikbaarheid en de continuïteit van de werking ervan. Voor zover mogelijk zullen we proberen de Gebruiker op de hoogte te stellen van een onderbreking van de dienst en de dienst zo snel mogelijk te herstellen. We zijn echter vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit onderbrekingen of slecht functioneren van onze website.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ON-LINE AANKOOP voor de consument:

Zie Retourbeleid voor gedane aankopen.

VEILIGHEIDSNIVEAUS

Om manipulatie, verlies, misbruik, onbevoegde toegang of diefstal van persoonsgegevens te voorkomen, heeft BELMION INVERSIONES SL de wettelijk vereiste beschermingsniveaus aangenomen en de nodige middelen en technische maatregelen ingevoerd, waarbij alle beveiligingsmaatregelen die in de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPDGDD / GDPR) zijn vastgelegd, worden toegepast op de registratie van de verwerkingsactiviteiten.

BELMION INVERSIONES SL heeft ook nieuwe beveiligingsmaatregelen genomen, die vereist zijn door de GDPR na de implementatie van nieuwe gebruikersrechten (transparantie, beperking van de verwerking en gegevensportabiliteitsprincipes), naast het recht op toegang, rectificatie en wissing (recht om vergeten te worden). BELMION INVERSIONES SL heeft ook de vereiste verbeteringen geïmplementeerd met betrekking tot het verkrijgen van toestemming van de betrokken partij, door relevante acties te ondernemen, en zal de vereiste effectbeoordeling uitvoeren, de bevoegde autoriteit op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging en een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen om toezicht te houden op deze taken.

BELMION INVERSIONES SL behoudt zich het recht voor om te beslissen of de persoonsgegevens van gebruikers al dan niet worden opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat wordt bijgehouden door de verantwoordelijke voor de verwerking.

ATTENTIE

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19 december 2022. Wij kunnen deze te allen tijde wijzigen, controleer de publicatiedatum elke keer dat u verbinding maakt met onze website om er zeker van te zijn dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden die u zouden kunnen betreffen. Voor uitleg over de Gebruiksvoorwaarden van onze Website kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres:
belmioninversiones@protonmail.com

Chatten
1
Scan de code
Hallo ????
hoe kunnen wij u helpen?